آخرین اخبار : 

کاربرد فعل کمکی will در انگلیسی

فعل کمکی will

یکی از رایج ترین  روشها برای صحبت کردن درباره آینده استفاده از فعل کمکی  Will است, به طور مثال:

I will call you tonight.

امشب با شما تماس خواهم گرفت ( امشب به شما زنگ می زنم)

اما از لحاظ تکنیکی  هیچگونه زمان آینده ای در زبان انگلیسی وجود ندارد. دراین نوع ساختار واژه will  یک فعل کمکی است.

زمانی از فعل کمکی Will  استفاده می کنیم که  قبل از صحبت تصمیم از پیش تعیین شده ای برای اتخاذ تصمیم برای انجام کاری را نداشته باشیم. تصمیم خود را درست در زمان صحبت کردن می گیریم. به ا ین مثالها توجه کنید:

  • Hold on. I’ll get a pen.

( در هنگام مکالمه تلفنی ) گوشی !  یک خودکار بردارم  ( خودکار می خواهم بردارم)

  • We will see what we can do to help you.

می دانیم چه کاری از دست ما بر می آید تا کمکتان کنیم.

  • Maybe we’ll stay in and watch television tonight.

ممکن است (خانه) بمانیم و امشب تلویزیون تماشا کنیم.

In these examples, we had no firm plan before speaking. The decision was made at the time of speaking.

در این مثالها , تصمیم قطعی قبل از صحبت کردن نداشته ایم. تصمیم در حین صحبت کردن گرفته شده است.

We often use will with the verb think:

اغلب از فعل کمکی will به همراه فعل think  استفاده می کنیم :

 

  • I think I’ll go to the gym tomorrow.

فکر کنم فردا به سالن بروم.

 

دیدن ویدئوی کامل :

کاربرد فعل کمکی will در انگلیسی