آخرین اخبار : 

کاربردهای ویرگول در انگلیسی

ویرگول در انگلیسی

ویرگول در انگلیسی برای چند منظور استفاده می شود.

جدا کردن لیستی از موارد مختلف، این یکی از پرکاربردترین موارد استفاده ویرگول در انگلیسی است. در زمانی که چندین مورد از یکدیگر جدا می شوند، بین مورد یکی مانده به آخر و مورد آخر کلمه and قرار داده می شود.

مثال

I like reading, listening to music, taking long walks, and visiting with my friends.
They would like books, magazines, DVDs, video cassettes, and other learning materials for their library.

ویرگول در انگلیسی برای جدا کردن عبارت ها و جمله واره هااز یکدیگر نیز به کار می رود. پس از یک جمله واره وابسته در ابتدای یک جمله یا یک عبارت حرف اضافه این مسئله صحت دارد.

مثال

In order to qualify for your certificate, you will need to take the TOEFL exam.
Although he wanted to come, he wasn’t able to attend the course.

 

برای جدا کردن جمله واره های مستقلی که با استفاده از یک حرف تعریف مانند but به یکدیگر متصل شده باشند.

مثال

They wanted to purchase a new car, but their financial situation would not allow it.
I’d really enjoy seeing a film this evening, and I’d like to go out for a drink.

 

برای بیان یک نقل قول مستقیم (در برابر یک نقل قول غیر مستقیم)

مثال

The boy said, “My father is often away during the week on business trips.”
His doctor replied, “If you don’t stop smoking, you run the risk of a heart attack.”

 

برای جدا کردن حروف و کلمات بدل (اسم یا عبارت اسمی) یا یک جمله واره موصولی غیر تعریف کننده

مثال

Bill Gates, the richest man in the world, comes from Seattle.
My only sister, who is a fantastic tennis player, is in great shape.

دیدن ویدئوی کامل:

کاربردهای ویرگول در انگلیسی