آخرین اخبار : 

صفت مرکب در انگلیسی و انواع آن

صفت مرکب در انگلیسی

صفت مرکب در انگلیسی

green+houseگلخانه

(- )  hyphen دو واژه را بهم میچسباند. صفت مرکب در انگلیسی به این صورت ساخته می شود.

dash جدا کردن ۲ وازه well-known

اسم+صفت  red-hair

ممکن است در صفت مرکب در انگلیسی، کلمه اول در ترجمه صفت و کلمه دوم اسم باشد که به دومی ed اضافه می کنیم.

goood-hearted man مرد خوش قلب

soft-hearted woman  خانم دل نازک

good- tempered teacher معلم خوش اخلاق

صفت مرکب در انگلیسی انواع مختلفی دارد که برخی از آنها آشنا تر از بقیه هستند

دیدن ویدئوی کامل:

صفت مرکب در انگلیسی و انواع آن