آخرین اخبار : 

اصطلاحات رانندگی در انگلیسی

رانندگی در انگلیسی

رانندگی در انگلیسی

عباراتی که در زیر میبینید، اصطلاحاتی هستند که برای رانندگی در انگلیسی به کار می روند. رانندگی در انگلیسی شاید اولین کاری نباشید که شما در کشوری انگلیسی زبان انجام می دهید اما قطعا با آن سر و کار خواهید داشت. برای تسلط به گفتگو در مورد رانندگی در انگلیسی این اصطلاحات را یاد بگیرید.

۱- ماشین داری؟ بله یه تویوتا دارم.

Do you have a car? Yes, I have a Toyota.

۲- چه مدلی است؟ مدل ۲۰۱۰ است.

What model is it? It’s 2010.

۳- چه نوع ماشینی داری؟

What kind of car do you have?

۴- این ماشین دیفرانسیل جلو است.

This car has front wheel drive.

۵- ماشین روشن نمی شود، خفه کرده است.

The car doesn’t start. I’ve flooded the engine.

۶- نمی تونم ماشین رو روشن کنم.

I can’t get the car started.

۷- ماشینو هل بدم؟

Shall I push the car?

۸- زیاد گاز نده، چرخ ها دارند بکسبات می کنند.

Don’t give it so much gas. The wheels are spinning.

۹- ماشین رو خلاص کن. حالا کلاج رو بگیر و بزن دنده یک.

Put the car in neutral. Now, press the clutch and shift it into first gear.

۱۰- کلاج را آرام رها کن.

Slowly let out the clutch.

دیدن ویدئوی کامل :

اصطلاحات رانندگی در انگلیسی